GigaTek Meny

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket.

Sentral godkjenning er en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11.

Foretaket søker sentral godkjenning for ulike godkjenningsområder, inndelt etter funksjon, fagområde og tiltaksklasse. Ved søknaden må foretaket dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet det søkes om. Foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis må være relevante sett opp mot godkjenningsområdets faglige innhold.

I tillegg stiller godkjenningsordningen krav til kvalitetssikringsrutiner og seriøsitet gjennom blant annet betaling av skatter og avgifter.

Direktoratet for byggkvalitet administrerer den sentrale godkjenningsordningen og behandler søknader om sentral godkjenning og tilbaketrekking av sentral godkjenning. Direktoratet fører også tilsyn med sentralt godkjente foretak for å se til at de oppfyller kravene i plan- og bygningslovgivningen.

Hvem kan søke sentral godkjenning?

Sentral godkjenning gis til foretak, etater og andre offentlige organer. Foretaket skal være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret. Foretak fra en annen EØS-stat eller fra et land omfattet av WTO-avtalen som ikke er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret, må dokumentere at det er registrert i tilsvarende foretaksregister eller bransjeregister i en EØS-stat.

Sentral godkjenning varer i tre år og kan fornyes dersom foretaket på tidspunktet for fornyelse kan dokumentere at det oppfyller vilkårene for godkjenning.

Godkjenningsområdene

Godkjenningsområdene for sentral godkjenning er inndelt etter

 1. hvilken funksjon foretaket skal ha i byggesaker (søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende)
 2. fagområde(r) foretaket jobber innenfor
 3. tiltaksklassen foretaket er kvalifisert for å jobbe med

Inndeling av tiltaksklasse avhenger av kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet.

Krav til kvalifikasjoner, rutiner og seriøsitet

For å bli sentralt godkjent må foretaket oppfylle kravene som stilles i byggesaksforskriften til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet.

Faglige kvalifikasjoner

I søknaden om sentral godkjenning skal foretaket dokumentere at kvalifikasjonene i foretaket er tilpasset godkjenningsområdet det søkes om. Kravene til utdanningsnivå og praksis avhenger av hvilken funksjon og tiltaksklasse foretaket søker om. Både utdanning og praksis skal være relevant for godkjenningsområdets faglige innhold.

Kravene til utdanning tar utgangspunkt i fem utdanningsnivåer:

 1. Fag- eller svennebrev, eller tilsvarende.
 2. Mesterbrev eller tilsvarende.
 3. Høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng, eller tilsvarende.
 4. Bachelorgrad i ingeniørutdanning, høgskolegrad eller tilsvarende grad med 180 studiepoeng, eller tilsvarende.
 5. Mastergrad i ingeniørutdanning eller arkitektur, sivilarkitekt, sivilingeniør eller tilsvarende grad med 300 studiepoeng, eller tilsvarende.

Begrepet "tilsvarende" er ment å ta hensyn til utenlandsk utdanning og eldre utdanning som fulgte andre reformer. For eksempel vil tidligere utdanning på ingeniørnivå basert på vekttall kunne likestilles med dagens bachelorutdanning.

Rutiner for kvalitetssikring

Når et foretak søker om sentral godkjenning, må det bekrefte at det har rutiner for kvalitetssikring for å oppfylle plan- og bygningslovgivningen. Foretaket skal bekrefte at rutinene innfrir kravene og at de er innarbeidet og tilpasset det enkelte foretaket og godkjenningsområdene det søkes om.

Direktoratet for byggkvalitet kan kreve at foretaket dokumenterer kvalitetssikringsrutinene og at de er i aktivt bruk. Dette kan bli etterspurt i forbindelse med behandlingen av søknaden eller i et tilsyn.

Vilkår for seriøsitet

Vilkårene for seriøsitet gjenspeiler foretakets evne og vilje til lovlig drift og skal bidra til å øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen. Seriøsitetsvilkårene gjelder for foretak som søker om, eller har, sentral godkjenning.

Seriøsitetsvilkårene innebærer at

 1. foretak som er registreringspliktige etter Merverdiavgiftsloven skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret
 2. foretak skal ha levert pliktig merverdiavgiftsoppgave de siste seks månedene
 3. foretaket skal ikke ha forfalt og ubetalt skatt, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift eller merverdiavgift.

Foretaket skal også bekrefte elektronisk at det oppfyller lovbestemte krav innen helse, miljø og sikkerhet.